Algemene voorwaarden Human Resourceful

  1. Human Resourceful is opgericht door Kim de Jong en stelt zich ten doel organisaties te adviseren op het gebied van personeels- en organisatiebeleid.
  2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Human Resourceful.
  3. Uitsluitend Human Resourceful geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Human Resourceful is beperkt tot het bedrag van het honorarium over maximaal zes maanden dat Human Resourceful voor de opdracht heeft ontvangen. Voor zover dat bedrag groter is dan het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Human Resourceful gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar komt, is de aansprakelijkheid van Human Resourceful verder beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  5. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Human Resourceful verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Human Resourceful zijn betrokken.
  6. De verhouding tussen een opdrachtgever en Human Resourceful wordt beheerst door het Nederlandse recht.
  7. Alleen de rechter te Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Human Resourceful kennis te nemen.